Ogrzewanie rur i rurociągów

ogrzewanie rur

 

 

Ogrzewanie rur i rurociągów –  zabezpieczenie przed zamarzaniem lub utrzymanie temperatury w procesach technologicznych

 

Zimą podczas występowania ujemnych temperatur  zachodzi niebezpieczeństwo zamarzania rurociągów w których stale lub czasowo  znajduje się woda. Mimo wykonania izolacji cieplnej mróz po pewnym czasie przenika przez warstwę izolacji cieplnej i powoduje zablokowanie przepływu wody lub uszkodzenie rurociągu zaworów lub innej armatury. Aby uniknąć takich sytuacji należy zapewnić stałe utrzymanie temperatury wody w tych urządzeniach na poziomie np. +5oC. Doskonale do tego celu nadają się elektryczne giętkie kable  grzejne. Dzięki nim możemy ogrzewać zarówno rury metalowe jak i wykonane z tworzyw sztucznych oraz występującą na nich armaturę.

Do zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągów wody zimnej można zastosować  zestawy kabli rezystancyjnych lub kabli samoregulujących. Polecamy  kable samoregulujące, które dostarczane są  w odcinkach o dowolnej długości odcinkach lub na szpulach.
Kable grzejne układa się zazwyczaj wzdłuż rurociągu i mocuje się je do rurociągu taśmami poliestrowymi lub opaskami kablowymi.

PAMIĘTAJ:
W przypadku rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych przed ułożeniem kabli grzejnych rurociągi należy podkleić taśmą aluminiową wzdłuż trasy prowadzenia kabla grzejnego.

Kable samoregulujące ELSR

Kable ELSR sprzedawane są w dowolnej długości odcinkach lub na szpuli. Dzięki temu mamy możliwość cięcia i konfekcjonowania na placu budowy. Charakteryzują się one zmienną mocą grzejną w zależności od temperatury. Kable grzejne zwiększają swoją moc w przypadku obniżenia temperatury rurociągu i zmniejszają w przypadku wzrostu temperatury rurociągu.  Mogą się ze sobą stykać i krzyżować, nie występuje niebezpieczeństwo  przegrzania się przewodów. Możliwość pracy bez termostatu .

Zasady doboru kabli samoregulujących

Dobór odpowiedniego typu kabla grzejnego uzależniony jest od wielu czynników które mają bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie instalacji grzejnej. Do najważniejszych możemy zaliczyć: średnicę rurociągu, minimalną temperaturę otoczenia ,grubość i parametry zastosowanej izolacji cieplnej, oraz lokalizację rurociągu. Na podstawie tych danych oblicza się szczegółową kalkulację strat ciepła dla ogrzewanego rurociągu  podaną w W/m. Najczęściej moc kabla grzejnego określona jest przez projektanta instalacji.

Sterowanie ogrzewaniem rurociągów

W przypadku ogrzewania rurociągów kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu i zoptymalizowaniu kosztów eksploatacji systemu grzejnego odgrywa wybór odpowiedniego rodzaju sterowania.

Istnieją dwa podstawowe sposoby sterowania takimi układami grzejnymi :

 • pierwszy oparty na pomiarze temperatury otoczenia np. LTD4-07
 • drugi oparty na pomiarze temperatury powierzchni rurociągu pod izolacją cieplną np. LTD4-1, UTR 20, UTR 60

Oba wymienione sposoby sterowania są w pełni skuteczne, jeśli chodzi o funkcjonalność instalacji. Główna różnica  polega na kosztach eksploatacji ogrzewania.

W przypadku sterowania opartego o pomiar temperatury otoczenia termostat  załączy ogrzewanie, jeśli temperatura otoczenia (powietrza) spadnie poniżej  np. +5 stopni, bez względu na temperaturę  rurociągu panującą pod izolacją cieplną. Termostat wyłączy ogrzewanie dopiero wtedy, gdy temperatura otoczenia wzrośnie powyżej ustawionych +50C, co znacznie podnosi koszt eksploatacji ogrzewania.

W przypadku drugiego sposobu opartego na pomiarze temperatury rurociągu pod izolacją cieplną ogrzewanie zostanie załączone w przypadku spadku temperatury rurociągu  poniżej +5 0C. Wyłączenie nastąpi, gdy temperatura rurociągu wzrośnie powyżej nastawionych +50C  i wartość histerezy zależnej od typu termostatu i ewentualnej nastawy.
Taki rodzaj sterowania daje znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji systemu grzejnego w porównaniu do sterowania opartego na pomiarze temperatury otoczenia.
Przy wyborze takiego układu kontroli temperatury bardzo ważna jest odpowiednia lokalizacja czujnika temperatury.

W przypadku zastosowania zestawów grzejnych wyposażonych w automatyczne termostaty bez możliwości zmiany nastawy temperatury. Ogrzewanie  zostanie załączone w przypadku spadku temperatury rurociągu poniżej + 30C lub + 5 0C, wyłączenie ogrzewania nastąpi jeśli temperatura rurociągu osiągnie +130C lub +15 0C w zależności od typu zestawu grzejnego.

Do sterowania pracą ogrzewania rurociągów możemy wykorzystać następujące termostaty :

Zapewniamy bezpłatny dobór i wycenę systemu grzejnego.
Masz pytania lub wątpliwości  wyślij zapytanie na adres  : tom-el@tom-el.com.pl

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

   ogrzewanie-przeciwoblodzeniowe

 

 

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, schodów, chodników, tarasów..

 

Energię elektryczną można wykorzystywać zarówno do ogrzewania domów i mieszkań, jak i do ogrzewania przeciwoblodzeniowego.
Dzięki zastosowaniu elektrycznych kabli lub mat grzejnych  możemy zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i powierzchni podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. zimą.

Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego możemy podzielić na kilka grup:

 • ogrzewanie podjazdów, schodów, chodników,
 • zabezpieczenie  rynien, dachów, koryt rynnowych, wpustów dachowych przed zalodzeniem
 • ochrona rur i rurociągów przed zamarzaniem

Do niewątpliwych zalet ogrzewania przeciwoblodzeniowego możemy zaliczyć:

  • bezpieczeństwo użytkowania powierzchni zewnętrznych
  • bezobsługową i w pełni
  • automatyczną pracę systemu grzejnego
  • możliwość instalacji pod różnymi nawierzchniami
  • ochronę środowiska z powodu braku konieczności stosowania środków chemicznych
  • ochronę budynków poprzez eliminację sopli i zacieków na ścianach
  • zapewnienie ciągłości dostaw wody w niskich temperaturach
  • możliwość precyzyjnego sterowania temperaturą ogrzewanych rurociągów.

 

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów, schodów, chodników

Istnieje wiele sposobów na usunięcie śniegu i lodu z powierzchni zewnętrznych jakimi są schody, podjazdy, chodniki itp. Można to robić przy użyciu środków chemicznych, lub usuwać  je w sposób mechaniczny. Można zamiast tego użyć  elektrycznego ogrzewania w postaci kabli lub mat grzejnych. Rozwiązanie takie jest niezwykle efektywne , trwałe i przyjazne dla środowiska naturalnego. Przy zastosowaniu odpowiedniej automatyki system grzejny staje się w pełni automatyczny i ekonomiczny w eksploatacji. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe można montować pod typowymi nawierzchniami jak np. kostka ,beton, płyty chodnikowe, terakota. Możemy ogrzewać całe powierzchnie lub tylko wybrane części  tych powierzchni np. pasy pod koła samochodu ograniczając w ten sposób moc systemu grzejnego.

Zalety ogrzewania przeciwoblodzeniowego :

   • zapewnienie bezpieczeństwa na ogrzewanych  powierzchniach
   • prosty montaż
   • niskie koszty instalacji
   • możliwość montażu pod różnymi typami nawierzchni

Do wykonania ogrzewania przeciwoblodzeniowego na podjazdach do garaży , lub chodnikach możemy zastosować kable grzejne lub maty grzejne jednostronnie zasilane.
Do wykonania ogrzewania przy użyciu kabli grzejnych możemy zastosować kable o mocy 25 lub 30W/mb dostępne w zestawach o mocy od 200 do 6800W.
W przypadku mat grzejnych do tego celu wykorzystuje się maty o mocy 300W lub 400W/m2 o powierzchniach od 0,9 do 16,2m2. Najczęściej maty lub kable instaluje się na utwardzonym podłożu w warstwie podsypki piaskowej pod kostką lub płytami chodnikowymi.
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe można również montować na powierzchniach wykonanych z wylewanego betonu montując kable bezpośrednio do zbrojenia.

Przy wykonywaniu ogrzewania przeciwoblodzeniowego należy pamiętać o wykonaniu ogrzewania liniowych koryt odwadniających, które odprowadzają wodę z ogrzewanego podjazdu. Do tego celu wykorzystuje się kable grzejne samoregulujące  w izolacji teflonowej, umieszczone we wnętrzu koryt.

Ogrzewanie schodów lub tarasów znajdujących się na zewnątrz budynków możemy wykonać przy użyciu kabli grzejnych o mocy 20 lub 25W/mb dostępne w zestawach o mocach od 120W do 3550W.
Kable montowane do betonowej konstrukcji schodów lub tarasu przy użyciu taśm montażowych. Następnie kable pokrywa się warstwą kleju i układa warstwę wykończeniową

Aby odpowiednio dobrać moc systemu ogrzewania przeciwoblodzeniowego dla danej powierzchni należy uwzględnić wiele czynników. Należą do nich : warunki klimatyczne ,sposób i miejsce montażu, oraz wymagania jakie są stawiane w stosunku do takiej instalacji.
Najogólniej można przyjąć dla warunków klimatycznych jakie panują w Polsce że zainstalowana moc na 1 m2 ogrzewanej powierzchni powinna oscylować w przedziale  między  300 a  400W/m2. Jeśli instalacja grzejna układana jest  na wiaduktach ,mostach o raz innych podwieszonych konstrukcjach  nie izolowanych cieplnie  od spodu moc ta powinna być odpowiednio zwiększona .

W ogrzewaniu przeciwoblodzeniowym kluczową rolę
w prawidłowym funkcjonowaniu  i zoptymalizowaniu kosztów eksploatacji systemu grzejnego odgrywa wybór odpowiedniego rodzaju sterowania.

Istnieją dwa podstawowe sposoby sterowania takimi układami grzejnymi :

   • pierwszy oparty na pomiarze temperatury ogrzewanej powierzchni
   • drugi oparty na pomiarze wilgotności i temperatury ogrzewanej powierzchni

Oba wymienione sposoby sterowania są w pełni skuteczne jeśli chodzi o funkcjonalność instalacji. Główna różnica  polega na kosztach eksploatacji ogrzewania .

W przypadku sterowania opartego o pomiar temperatury termostat  stale będzie utrzymywał temperaturę ogrzewanej powierzchni na poziomie np.+3 stopni, bez względu na panujące warunki atmosferyczne co znacznie podnosi koszt eksploatacji ogrzewania.

Dla sterowania opartego na pomiarze zarówno temperatury jak i wilgotności układ grzejny zostanie załączony tylko w przypadku spełnienia  dwóch warunków : temperatura w miejscu zainstalowania czujnika będzie niższa od nastawionej na urządzeniu sterującym i jednoczenie na czujniku pojawi się wilgotność (opady śniegu lub oblodzenie).

Rozwiązanie takie daje bardzo duże oszczędności w eksploatacji systemu grzejnego, który jest załączany tylko wtedy gdy jest taka potrzeba.

Do sterowania systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego możemy zastosować  np. termostaty ETN4-1999 wyposażone w kabelkowe czujniki temperatury lub regulatory ETO2-4550 lub ETR2-1550 współpracujące z czujnikami wilgoci i temperatury ETOG-56T.