Warunki sprzedaży i dostawy

Regulamin Sklepu Online

     • Informacja o firmie
     • Rejestracja w sklepie
     • Ceny
     • Gwarancje
     • Składanie zamówień
     • Warunki płatności
     • Dostawa
     • Zwrot towaru
     • Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży (pdf)
     • Reklamacje
     • Uwagi końcowe
     • Ochrona Danych Osobowych
 1. Informacja o firmie
  Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.tom-el.com.pl , a także jego administratorem jest firma Tom-El Tomasz Serafin, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-418, przy ulicy Równej 4a/9. NIP: 8671096391; REGON: 141328777
  Numer konta bankowego:  mBank SA 30 1140 2004 0000 3902 5138 8171
 2. Rejestracja w sklepie
  Rejestracja w sklepie nie jest obowiązkowa, jednak ułatwia dokonywanie zakupów. W tym celu należy wypełnić Formularz Rejestracyjny, w którym wypełniamy pola niezbędne do właściwej realizacji zamówienia (tj. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail). Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego nie zobowiązuje do składania zamówień.
 3. Ceny
  Ceny podane w sklepie wyrażone są w PLN lub w EUR, jako ceny netto i brutto. Ceny w EUR przeliczane są po kursie sprzedaży walut Banku Pekao SA z dnia sprzedaży towaru.
 4. Gwarancje
  Wszystkie produkty oferowane przez sklep Tom-El.com.pl są fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć Internet.
 5. Składanie zamówień
  Osoba składająca zamówienie musi być osobą pełnoletnią. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Realizacja zamówienia następuje po jego potwierdzeniu drogą mailową w ciągu 2 dni roboczych. Klient może dokonać zmiany lub anulowania zamówienia kontaktując się z nami.
  Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru – patrz Zwrot towaru
 6. Warunki płatności
  Każde zamówienie złożone w sklepie www.tom-el.com.pl wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zakupiony towar. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  Przelew.
  Kwota do przelewu podana będzie w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Płatność następuje na podstawie faktury Pro-Forma na wskazany rachunek w terminie do 3 dni roboczych.  Towar wysyłamy po wpłynięciu środków na nasze  konto bankowe. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
  Gotówka przy odbiorze towaru
  (pobranie do maksymalnej kwoty 5 000,00 zł brutto).
 7. Dostawa
  Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich: DHL i DPD.  Termin dostawy zamówienia do 3 dni roboczych (od momentu wpływu zapłaty na konto i/lub potwierdzenia gotowości towaru do wysyłki), za wyjątkiem artykułów aktualnie niedostępnych. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, jednak wtedy Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w Warszawie po wcześniejszym ustaleniu terminu i warunków płatności.
  Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku otrzymania uszkodzonej  przesyłki Klient powinien zażądać  spisania Protokołu przez Przewoźnika  i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu zostają przeniesione na Sprzedawcę chyba, że to Klient zdecydował i wybrał przewoźnika innego niż wskazany przez sprzedającego jako jedna z opcji, w takim wypadku Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za tę przesyłkę.
  Koszt dostawy
  Koszt dostawy za pośrednictwem firmy DHL w zależności od sposobu płatności wynosi:
  przedpłata przelewem – 28 PLN brutto*)
  dla przesyłek o wadze do 30 kg i wymiarach nie przekraczających 100 cm (najdłuższy wymiar)
  płatność przy odbiorze – 35 PLN brutto *)
  dla przesyłek o wadze do 30 kg i wymiarach nie przekraczających 100 cm (najdłuższy wymiar)
  *) Nie dotyczy to towarów, których waga jednostkowa przekracza 30 kg oraz najdłuższy wymiar 100 cm.
  Koszt dostawy za pośrednictwem firmy DPD w zależności od sposobu płatności wynosi:
  przedpłata przelewem – 22 PLN brutto*)
  dla przesyłek o wadze do 30 kg i wymiarach nie przekraczających 100 cm (najdłuższy wymiar)
  płatność przy odbiorze – 30 PLN brutto *)
  dla przesyłek o wadze do 30 kg i wymiarach nie przekraczających 100 cm (najdłuższy wymiar)
  W przypadku niestandardowych przesyłek koszt dostawy będzie ustalany indywidualnie z Zamawiającym. Korekta kosztu transportu wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.W przypadku zamówień o wartości powyżej 1500,00 zł netto, 1845,00 zł brutto i wadze do 30 kg oraz wymiarach nie przekraczających 100 cm (najdłuższy wymiar), koszt  transportu pokrywa Sprzedający, nie dotyczy to płatności przy odbiorze (za pobraniem). Wraz z towarem Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon. W przypadku braku
  tóregokolwiek z tych dokumentów w przesyłce prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia.
 8. Zwrot towaru
  Zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  W tym celu należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży)  w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na nasz adres wskazany w zakładce Kontakt.
  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Gwarantujemy zwrot wartości zamówienia ( wraz z kosztem transportu towaru do klienta) po dokonaniu pozytywnej weryfikacji jego stanu przez pracownika firmy TOM-EL  na wskazany rachunek bankowy.
  Firma Tom-El nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Nie ma możliwości zwrotu produktów/zestawów kabli ,itp. wykonywanych na zamówienie oraz  kabli grzejnych samoregulujących zamawianych w odcinkach krótszych niż 50m. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi  w odniesieniu do umów:
  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. Reklamacja
  W przypadku reklamacji sprzętu należy jak najszybciej skontaktować się z naszą firmą mailowo
  tom-el@tom-el.com.pl lub telefonicznie +48 695 85 42 45; 601 23 07 31 lub przesłać  ją na adres: Tom-El Tomasz Serafin, ul. Równa 4a/9 03-418 Warszawa.
  Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Klient powinien wykazać  fakt zakupu reklamowanego towaru w firmie Tom-El.
  Firma Tom-El nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski, w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji, uprawnień z tytułu gwarancji należy dochodzić  zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej .
  W przypadku stwierdzenia wad w towarach sprzedanych na podstawie umów zawartych do dnia 24.12.2014 r., konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową określone w ustawie z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego 9Dz. U. nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).
  W przypadku stwierdzenia wad w towarach sprzedanych na podstawie umów zawartych od dnia 25.12.2014 r.,   konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. 2014.121 j.t).
  Analogicznie przedsiębiorcom w przypadku stwierdzenia wad w towarach sprzedanych na podstawie umów zawartych do dnia 24.12.2014 r., przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. 2014.121 j.t) Kodeks cywilny w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.12.2014 r.
  W przypadku stwierdzenia wad w towarach sprzedanych na podstawie umów zawartych od dnia 25.12.2014 r., przedsiębiorcom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. 2014.121 j.t) – Kodeks cywilnym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 25.12.2014 r.
  W przypadku otrzymania towaru posiadającego widoczne wady prosimy o natychmiastowy kontakt z naszą firmą (e-mail, telefon) w celu uzgodnienia sposobu reklamacji. Uwaga: nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem oraz tych bez uzgodnionego wcześniej sposobu reklamacji.
 10. Uwagi końcowe
  Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.tom-el.com.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie w sklepie składa ofertę kupna wybranego towaru. Jednak moment zawarcia umowy kupna następuje podczas potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany opisów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie, a także usuwania produktów ze strony. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt z naszą firmą.
 11. Ochrona danych osobowych
  Dane osobowe klientów sklepu www.tom-el.com.pl są przetwarzane przez firmę Tom-El z siedzibą w Warszawie, ul. Równej 4a/9 wyłącznie w celu:
  realizacji umowy jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.tom-el.com.pl poprzez newsletter.
  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  Każdy zarejestrowany Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie https://www.tom-el.com.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych.Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Numer księgi – 103927.  Data zatwierdzenia/aktualizacji-  2011-11-22. Numer zgłoszenia –  012655/2011. Data wpływu- 2011-11-07
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Dyrektywa 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE oraz uchylająca dyrektywę 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r., str. 64). Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm. )
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej 'Polityce Cookies'.
x
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 TOM-EL
Realizacja: Bazinga